پنج‌شنبه 24 شهریور 1384 @ 04:33

ارتداد

 دیر سالی با تنپوشی از باور پدران
مرا بر لب درگاهت می دیدی
ای مرتد فکور
درب خانه ات را باز بگذار
 عنکبوت به در تنپوشم تار تنیده است