یکشنبه 10 مهر 1384 @ 05:15

چند بیت از استاد عالی نژاد

                               

۱- بخون خویش نویسم بروی لوح مزارم

                                              که من بجرم محبت قتیل خنجریارم

ز بی قراری من خلق در شگفت و ندانند

                                             که بی قراری زلف تو برده است قرارم
۲-  علی است بهر بجا بودن باعث

                                      بقای جسم ندارد بغیر جان باعث

گر او نبود نه زمین بود نه اسمان اری

                                    وجود اوست بر ایجاد این و ان باعث
بگو یا علی