سه‌شنبه 26 مهر 1384 @ 02:21

موسیقی تنبور قسمت دوم:

مقام های قدیمی و غیر کلام هستند که اکثرا از مقامات باستانی تنبور اند نزد اساتید و آشنایان به مقامات در تعداد و اسامی متفاوت اند . می توان گفت مقام های این دسته نزد اساتید تنبور نواز از ۱۴ تا ۲۰ مقام است .
تعدادی از این مقامات دارای حالت آوازی بوده و لحنی غیر ریتمیک دارند مانند: ساروخانی  قطار  و ...  .  تعدادی دیگر دارای ریتم مشخص هستند مانند : جلو شاهی  بایه بایه  جنگه راه  خان امیری  سوار سوار  گل و خار  ...  .  از میان مقامات باستانی  مقام سحری حالتی استثنایی دارد که لحن آوازی آن غیر ریتمیک و لحن سازی آن دارای ریتم است .
این دسته از الحان محدودیت هایی را که برای اجرای مقامات حقانی ذکر شد شامل نمی شوند .
بگو یا علی