پنج‌شنبه 28 مهر 1384 @ 02:21

موسیقی تنتور قسمت سوم :

این قسمت را بداهه نوازی بر اساس مقامات کهن تنبور تشکیل می دهد . نوازنده این نوع موسیقی با رعایت سبک و سنت در بیان ویژه ی تنبور و به کمک قریحه ی ذاتی و ذوق خود می تواند در فضای بیکرانی از الحان و نغمات زیبا و با اصالت به پرواز در آید . در این قسمت است که می توان اشاراتی بسیار گذرا و مختصر به بعضی از گوشه های موسیقی سنتی ایران که فاقد فواصل کمتر از نیم پرده هستند نمود .

      بگو یا علی