شنبه 20 اسفند 1384 @ 04:51

برای استاد تجویدی دعا میکنیم

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

برای این عکس سکوت میکنم . فقط دعا کنید .فراموش نکنیم تنها یک تجویدی داریم و بس .

***

 دوستان عزیز . از اینکه این مطلب برای یک شب به صورت ناقص در وبلاگ قرار گرفته بود از همه ی شما دوستان عذر خواهی میکنم .