X
تبلیغات
زولا
شنبه 7 آبان 1390 @ 09:13

7 آبان و کوروش بزرگ

امروز 7 آبان روز کوروش بزرگ پدر ایرانیان است. افسوس که سال هاست جز یادآوری و ادای احترام کاری از دستمان بر نیامد. بر پدر این حقیقت پوشیده نیست که مجالی برای اندیشیدن و نوآوری نمانده است . بی شک وی سرانجام ملت اش را مغموم و ومضطرب به نظاره نشسته است . ایرانیان بیش از هر روز دیگر نیازمند توجه به سخنان پادشاه دادگسترشان هستند و در این میان امروز را به احترام پدر می ایستند و کلاه از سر برمیگیرند . باشد که تمدن هزاران ساله شان را مروری دیگر بار کنند و به ترازوی وجدان خود نظری تازه کنند . ترازوی زنگ زده ای که دیر زمانی است زنگار عرب بر آن از جلای آریایی اش کاسته است . بیاییم در این روز بزرگ برای دقایقی هم که شده به ایران مان بیاندیشیم  و به قول شاملو بی ردای شوم قاضیان با ذاتی آعشته از درایت و انصاف به تاریخ خود به هویت خود و به پدر بیاندیشیم و در پی پاسخی بر این سوال باشیم که چرا چرا و چرا برای دیدن احتضار مجرمی پلید و نگون بخت خواب را بر چشمان مان حرام می کنیم و مشتاقانه دار اعدام را به نظاره می نشینیم . گرامی باد 7 آبان روز کورروش بزرگ پیام آور انسانیت و آزادی.