جمعه 1 فروردین 1393 @ 01:24

نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی

خبث و خودکامی و تزویر و گران جانی و رشک

گر زخود دور کنیم تشنه ی پیوند هم ایم

قطعا رعایت سه اصل گفتار نیک ، کردار نیک و پندار نیک ما را به داشتن آرمان شهر سراسر نیکی و پاکی رهنمون می کند . به نظرم از این سه اصل ، پندار نیک سطر برجسته ای از رسالت پیامبر سرزمین مان بوده است.انسان می تواند در کنار کردار و گفتار نیک ، پنداری سراسر پلیدی را در ذاتش پنهان کند. ای کاش بتوانیم ،کردار و گفتار نیک را بر ستونی استوار چون اندیشه پاک  نگه داریم.آرزو میکنم آنچه هستیم باشیم نه آنچه که آرزو میکردیم باشیم و نبوده ایم.نوروز بر تمامی دوستان پاک پندارم خجسته باد.