X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
چهارشنبه 29 تیر 1384 @ 04:28

  


در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

روبه صفتان زشت خو را نکشند

گر عاشق وصادقی ز کشتن مگریز

مردار شودهر آنکه او را نکشند