دوشنبه 13 آذر 1391 @ 23:15

به یاد کرمان

امروز کرمان چند بار لرزید. سال ها پیش لرزیدن کرمان دل خیلی از ایرانی ها را لرزاد. جامعه موسیقی هم از این خیل جدا نبود چون علاوه بر بسیاری از هموطنان که داغ نبودن شان بر دل ها ماند داغ رفتن ایرج بسطامی ماتم مان را جگر سوزتر کرد. امروز اما داغی بر دل نماند اما هنوز هم از لرزیدن کرمان می لرزیم. سال ها گذشت و حکایت زلزله ها و میهن نا امن مان همچنان باقی است. شاید نسبت به آن سال ها دل های بیشتری برای کرمان بتپد. دل هایی که هرچند زمانی شکستند اما دلبر همچنان باقی است ودلداده های تازه نفس در گذر روزگار بجا. کرمان را دریابیم. ایران را دریابیم تا زمین با هر تشنجی دل های مان را نلرزاند. 

برقرار باد کرمان و کرمانی و برقرار باد ایران و ایرانی.